Algemene voorwaarden

AV-januari 2024

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Praktijk Jeannette Bastemeijer, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 3. Betalings- en Behandelvoorwaarden:

 1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelovereenkomsten gesloten tussen Praktijk Jeannette Bastemeijer en haar cliënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intakeformulier, uitgereikt aan een ieder bij afgifte van zijn/haar medische verwijzing in afwachting van een eerste afspraak of voor/tijdens de eerste sessie zonder verwijzing.
 2. Afspraken worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn wordt de voorgenomen behandeling bij de cliënt in rekening gebracht, wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld. De door of vanwege Praktijk Jeannette Bastemeijer afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.
 3. Vanaf 2024 dient direct bij elke behandeling digitaal te worden afgerekend (PIN-pas, creditcard of contactloos). Bij uitzonderingen dienen gefactureerde betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 4. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent verrichte behandeling(en), dient de cliënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur of behandeling schriftelijk tot Praktijk Jeannette Bastemeijer te richten. Echter, de betalingsverplichting van de cliënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet doordat de cliënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerde tekortkoming van Praktijk Jeannette Bastemeijer opschorting rechtvaardigt.
 5. Bij niet-betaling door de cliënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken, is de cliënt van rechtswege in verzuim en brengt Praktijk Jeannette Bastemeijer de wettelijke rente en/of administratiekosten ( € 15,00 ) over het verschuldigd factuur bedrag bij de cliënt in rekening over de periode dat de cliënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.
 6. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Praktijk Jeannette Bastemeijer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
 7. Voorts is Praktijk Jeannette Bastemeijer gerechtigd – wanneer de cliënt in verzuim verkeert – incassomaatregelen jegens de cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen voor rekening van de cliënt.  De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 70,00, exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
 8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 5. Verwerking van gegevens

 1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag). Nadere informatie hierover treft u aan op de website bastemeijer.nl onder ‘Privacyverklaring’.
 2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
 3. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).
 4. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database met versleuteling. De database kan worden benaderd met een programma met wachtwoordbeveiliging. Ook computers waarop dit programma is geïnstalleerd zijn beveiligd met een wachtwoord.
 5. Behandelovereenkomsten worden gescand en opgeslagen in een folder met versleuteling.
 6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.
 7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast in een Verwerkingsregister zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op aanvraag in te zien.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.

Bij Fysiotherapie: Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten, worden ingeschakeld. Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, dan kunt u een officiële klacht schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Dit moet schriftelijk. De Geschillencommissie Fysiotherapie verzamelt gegevens en doet een bindende uitspraak.

Bij Acupunctuur: Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten, worden ingeschakeld. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de behandeling heeft de Opdrachtgever, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.

 1. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 8. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website bastemeijer.nl onder ‘Algemene voorwaarden’.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

 

 

Translate »
error: Inhoud is beschermd !!