Huisregels

In de praktijk zijn huisregels opgezet  om voor zowel de cliënten en/of bezoekers als de medewerker(s) een veilige en prettige werkomgeving te creëren en te houden.

Praktijkregels:

 1. De cliënt dient een eigen badhanddoek mee te brengen, het gebruik van een badhanddoek tijdens de behandeling is verplicht;
 2. De cliënt dient bij aanvang van de behandeling schoon en volgens de algemeen geldende hygiënenormen  te zijn;
 3. De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden;
 4. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen;
 5. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag uiten, te verwijderen uit de praktijk;
 6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of bij het pand;
 7. Parkeren van auto, scootmobiel of fiets dient zonder dat deze hinder oplevert voor anderen te gebeuren en is voor eigen risico;
 8. Meebrengen (na toestemming) van kind(eren) naar de behandelruimte geschiedt geheel op eigen risico;
 9. Wachtruimtelectuur dient te worden teruggelegd, deze lectuur is ter inzage;
 10. In de gehele praktijk geldt een rookverbod;
 11. Huisdieren zijn binnen de praktijk niet toegestaan;
 12. De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen;
 13. Bij afwezigheid – door bijvoorbeeld vakantie of ziekte – van de behandelend therapeut wordt de behandeling in overleg met de cliënt overgenomen door een collega therapeut.

Omgang met cliënt:

Voor de omgang met, en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld.

 1. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven;
 2. Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden;
 3. Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden;
 4. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn;
 5. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden;
 6. De fysiotherapeut, en eventuele stagiaire(s), dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen;
 7. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt;
 8. Indien de cliënt meent dat de praktijk niet op de juiste manier met zijn/haar gegevens omgaat kan de cliënt dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Betalings- en Behandelvoorwaarden:

 1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelovereenkomsten gesloten tussen Praktijk Jeannette Bastemeijer en haar cliënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intakeformulier, uitgereikt aan een ieder bij afgifte van zijn/haar medische verwijzing in afwachting van een eerste afspraak of voor/tijdens de eerste sessie zonder verwijzing.
 2. Afspraken worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn wordt de voorgenomen behandeling bij de cliënt in rekening gebracht, wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld. De door of vanwege Praktijk Jeannette Bastemeijer afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.
 3. Vanaf 2024 dient direct bij elke behandeling digitaal te worden afgerekend (PIN-pas, creditcard of contactloos). Bij uitzonderingen dienen gefactureerde betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 4. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent verrichte behandeling(en), dient de cliënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur of behandeling schriftelijk tot Praktijk Jeannette Bastemeijer te richten. Echter, de betalingsverplichting van de cliënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet doordat de cliënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerde tekortkoming van Praktijk Jeannette Bastemeijer opschorting rechtvaardigt.
 5. Bij niet-betaling door de cliënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken, is de cliënt van rechtswege in verzuim en brengt Praktijk Jeannette Bastemeijer de wettelijke rente en/of administratiekosten ( € 15,00 ) over het verschuldigd factuur bedrag bij de cliënt in rekening over de periode dat de cliënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.
 6. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Praktijk Jeannette Bastemeijer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
 7. Voorts is Praktijk Jeannette Bastemeijer gerechtigd – wanneer de cliënt in verzuim verkeert – incassomaatregelen jegens de cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen voor rekening van de cliënt.  De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 70,00, exclusief omzetbelasting.
Translate »
error: Inhoud is beschermd !!